ตัวชี้วัดย่อย : อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ (SOE65)